Designer  Freddi Jaggi and Fritz Gottschalk (Gottschalk+Ash)

Royal Bank Logo